Gegevens van de organisatie namens wie een. Dat de voornaamste wettelijk mag doen. Medewerkers makkelijk de aangetekende zendingen aannemen. In Belgische strafzaken is dagvaarding eveneens de gewone vorm om de verdachte(n) op te roepen. In veel gevallen is er evenwel een voorafgaande procedure voor de raadkamer geweest, en dan is het die raadkamer die de precieze misdrijven waarvoor gedagvaard mag worden, bepaalt. Zij is op vakantie geweest en 3 weken geleden blijkt een huisgenote van haar een aangetekende brief. Deze mag namelijk aan.

om verjaring van een vordering te stuiten, wettelijke rente aan te zeggen, de nietigheid van een rechtshandeling (of ontslag) in te roepen, het verlopen van een verjarings- of andere termijn te voorkomen, etc. Een manier om daarvoor te zorgen is verzending van de brief.

Hou hem ongeopend bij, hou de aangetekende brief die je terugkrijgt bij. Doe hem niet open. Bij een discussie (bijvoorbeeld bij de rechtbank) heb je op die manier immers het beste bewijs van wat je exact verstuurde. Je kan de rechter de brief laten openen zodat deze kan zien wat de exacte inhoud was van de brief. Stuur de brief ook korte via gewone post. Je kan de inhoud van de aangetekende brief vervolgens nog eens opnieuw verzenden met een gewone brief. Je kan dat overigens ook al direct doen samen met de aangetekende brief waarbij je op je brief zet 'aangetekend en per gewone post verstuurd'. Op die manier ben je tenminste zeker dat je klant ook kennis nam van de inhoud. Je hebt dan een argument om te zeggen dat de bestemmeling ook inhoudelijk geen opmerkingen maakte bij je brief.

Wgr / Een aangetekende brief


Er kunnen heel wat hoogopgaand redenen zijn om iemand een aangetekende brief te sturen. Soms verplicht hoogopgaand de wet je ertoe (zoals bijvoorbeeld bij een opzegging of omdat je ergens bezwaar tegen wil aantekenen). Het kan ook gebeuren dat je een bewijs wil hebben van de verzending van de brief. Wat doe je als de bestemmeling de aangetekende brief niet afhaalt en die je wordt terugbezorgd? De waarde, je hoeft je geen zorgen te maken als je de brief terug in je bus krijgt. De bestemmeling wordt geacht hem toch te hebben ontvangen. Het is nu eenmaal zijn eigen verantwoordelijkheid dat hij de brief niet afhaalt. Als een aangetekende brief terugkomt moet je er dan ook geen tweede sturen.

Vanaf 12 jaar mag mijn kind kiezen!


Je mag een werknemer maximaal twee jaar lang opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden. Wil je daarna nog met hem verder, dan kan dat alleen als je hem in vaste dienst neemt. Als een werknemer twee opeenvolgende jaarcontracten heeft gehad, moet je dus kiezen: laten gaan of in vaste dienst nemen. Je kunt die keuze vermijden door tussen twee contracten een wachttijd van zes maanden en een dag in te lassen. Wettelijk is er dan geen sprake van opeenvolgende contracten. Na zon wachttijd kun je de werknemer weer gewoon een jaarcontract geven. Let op geef je een werknemer twee jaarcontracten achter elkaar, maar met én dag pauze ertussen, dan gaat zijn tijdelijke contract automatisch over in een vast contract.

wie mag aangetekende post aannemen
De nieuwe vennootschapswetgeving

De aanzegplicht is bedoeld om tijdelijke werknemers snel duidelijkheid te geven. Zo kunnen ze tijdig een nieuwe baan zoeken als dat nodig. Als jij een werknemer niet of niet tijdig informeert, moet je hem een vergoeding betalen. Deze zogeheten aanzegboete wordt berekend naar rato van het aantal weken dat je de aanzegtermijn overschrijdt en bedraagt maximaal én bruto maandsalaris. Tip, martin stuur een ontslagbrief zowel per aangetekende als gewone post.

Zo voorkom wellness je discussies over het wel of niet ontvangen van de brief. Hoeveel opeenvolgende jaarcontracten mag ik aanbieden? Per is de ketenbepaling aangescherpt. Deze bepaling regelt wanneer opeenvolgende tijdelijke contracten over moeten gaan in een vast contract. Bij jaarcontracten is vooral de maximumtermijn van belang.

Alle klachten op een rij!


Voor een jaarcontract mag je dus een proeftijd afspreken. Je moet deze afspraak schriftelijk vastleggen en zowel jij als je werknemer moeten hem ondertekenen. De wettelijk toegestane proeftijd bij een jaarcontract is én maand. In de proeftijd mag je het jaarcontract opzeggen zonder toestemming van het uwv of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn en je hoeft je werknemer geen vergoeding mee te geven. Je mag het ontslag mondeling meedelen, maar het is netjes en ook verstandig om dit per brief te bevestigen.

Omgekeerd staat het ook de werknemer vrij om in de proeftijd het contract te beëindigen. Let op, bij opvolgende jaarcontracten mag je voor het tweede contract niet opnieuw een proeftijd afspreken, tenzij je werknemer een nieuwe functie krijgt met duidelijk andere taken en verantwoordelijkheden. Mag ik in een jaarcontract een concurrentiebeding opnemen? In de regel mag je een concurrentiebeding alleen opnemen in een contract voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een jaarcontract is niet toegestaan, tenzij je kunt aantonen dat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn, waardoor dit echt nodig. Wat zijn mijn verplichtingen als een jaarcontract afloopt? Wet werk en zekerheid voorziet in een zogeheten aanzegtermijn van én maand voor tijdelijke dienstverbanden van zes maanden of langer. Loopt een jaarcontract op zijn einde, dan ben je verplicht om je werknemer hierover minimaal een maand van tevoren schriftelijk in te lichten. Deze verplichting geldt als je van plan bent het jaarcontract te beëindigen, maar ook als je het wilt verlengen.

Belpower - page daccueil

Je kunt een opzegbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen, maar dan moet je bij een voorgenomen ontslag een gemotiveerde aanvraag indienen bij de kantonrechter of het uwv. Bovendien kan je werknemer met een opzegbeding gemakkelijker tussentijds opzeggen, ook als jij dat niet wilt. Een ander nadeel van het werken met jaarcontracten kan zijn, dat je relatief veel tijd en energie moet steken in het inwerken en beoordelen van je personeel. Voor iedere werknemer die na een jaar vertrekt, moet je immers weer een nieuwe kracht inwerken. Een bijkomend nadeel is dat je ook meer geld kwijt bent aan werving en selectie. Mag ik in een jaarcontract een proeftijd afspreken? De, wet teen werk en zekerheid schrijft voor dat een proeftijd is toegestaan voor tijdelijke contracten van zes maanden of meer.

wie mag aangetekende post aannemen
4 eetregels voor krachttraining women s health

(pár věcí k zamyšlení

Een ontslagvergunning is niet nodig en er gelden geen opzegverboden. Het enige wat je hoeft te doen is de werknemer een maand van tevoren laten weten dat je zijn contract niet verlengt. Verzuim van personeel betekent vaak extra administratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Een verzuimverzekering helpt je bij de aanpak waarom van verzuim. Beperk je risico. Zitten er ook nadelen aan een jaarcontract? Bij tijdelijke contracten is het lastig om de arbeidsrelatie tussentijds te beëindigen. Eigenlijk kan dit alleen met wederzijds goedvinden.


Check dan of er bijzondere bepalingen voor jaarcontracten in staan. Wat zijn de voordelen van een jaarcontract? Een jaarcontract geeft je alle tijd om te beoordelen of je nieuwe werknemer wel past in de functie en bij je bedrijf. Het is eigenlijk én lange proeftijd. Vind je de wettelijke proeftijd van twee maanden bij een vast contract te kort, dan is een jaarcontract dus een goed dagen alternatief. Bovendien heb je kans dat je werknemer extra zijn best doet, gemotiveerd door het vooruitzicht van een vast contract na een jaar. Blijkt hij na dat jaar toch niet te voldoen, dan kun je de arbeidsrelatie zonder veel rompslomp beëindigen.

21 Dagen dieet, in 21 Dagen je manier van leven veranderen

Waarin verschilt een jaarcontract van een vast contract? Een jaarcontract is een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een bepaalde looptijd (in dit geval dus een jaar) en een vaste einddatum. Na het verstrijken van de koffie looptijd eindigt de overeenkomst automatisch van rechtswege, zonder dat het uwv of de kantonrechter eraan te pas komt. Een vast contract is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het contract kent geen einddatum, maar loopt door totdat jij je werknemer ontslaat of hij zelf ontslag neemt. Als werkgever ben je hierbij gebonden aan de regels rond ontslag. Dat betekent onder meer dat je het ontslag van je werknemer moet aanvragen bij de kantonrechter of, in sommige gevallen, bij het. Let op, heeft je bedrijf een verplichte cao?

Wie mag aangetekende post aannemen
Rated 4/5 based on 761 reviews